Kurum Tüzüğü

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

I-KURULUŞ

Kurucular

Madde 1-

Cumhuriyet Caddesi No:135 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kocaeli eski Milletvekili Büyük Elçi Reşit Saffet Atabinen, Şeref Sokağı No:40 Nuruosmaniye/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Belediye Eski Başkanı Yusuf Razi Bey ve Şafak Sokak İnci Apt. No:5 Nişantaşı /İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kudüs Eski Defterdarı Cevdet                        Özoğul’ un ilk kurucular sıfatı ile kurdukları ve ilk tüzüğü İstanbul Vilayetince 05.11.1923’de tasdik edilen ‘Türk Seyyahın Cemiyeti’’;

İstanbul Sultanahmet Meydanı No:31’de mukin T.C. vatandaşı Kütahya Mebusu (sonradan Başbakan) Recep Peker, Beyoğlu Serkldoryan’dan mukim T.C. vatandaşı Eski Şehremini (İstanbul Belediye Başkanı) Emin Erkul, İstanbul Nişantaşı Tırak Apt. Apartmanında mukim Şehremini Eski Muavini Şükrü Ali Bey’in katılmalarıyla Türkiye Turing Kulübü’’ adını almış; bilahare yeni şekli Türkiye Turing Otomobil Kulübü’’olan dernek, İstanbul Vilayeti’nin 23.03.1931 tarih ve 299 sayılı mühaberiyle onaylanmış;

Adının son şekli “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” olan derneğin tüzüğü, Bakanlar Kurulunun 24.10.1942 tarih ve 18891 sayılı kararnamesi ile tasdik edilmiş ve 24.07.2022 tarihli olağanüstü genel kurulda işbu son metin kabul edilmiştir.

Adı ve Merkezi, Şube ve Temsilcilikler

Madde 2-

Derneğin adı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olup, Merkezi İstanbul’dur. Türkiye Turing Otomobil Kurumu Derneğinin şubesi yoktur. İşletme büroları, dernek şubesi niteliğini taşımaz. Ancak Yönetim Kurulu, Dernekler Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabileceği gibi, bir işletme bürosuna da temsilcilik görevi verebilir.

Adında Türkiye” ibaresi ve Kamu Yararına çalışan Dernek Niteliği

Madde 3-

Derneğin adında ‘Türkiye’’ ibaresinin bulunmasına 21.01.1974 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7/7710 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir. Kurum, Atatürk’ün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun 02.04.1930 tarih ve 9069 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

Tarihi Misyon

Madde 4-

Cumhuriyetimizin ilanından sadece bir hafta sonra, saygın bir Avrupa ülkesi olmak ve çağdaş uygarlığa ulaşmak hedefimizin ileri görüşüyle, Cumhuriyet’in ilk işlerinden biri olarak, Büyük Atatürk’ün direktifleriyle, Lozan Konferansı Genel Sekreteri ve Ata’mızın yakın arkadaşı Reşit Saffet Atabinen tarafından 6 Kasım 1923 günü kurulan ve aşağıda belirtilen uluslararası kuruluşlara üye olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak, Türk Kültür ve Sanatını korumak, turizmi geliştirmek ve bu yolla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek, çarpık şehirleşmeyi önlemek, estetik değeri olan yapılar üretmek, bunlarda örnek olmak, milletimizin tarihine ve geleneklerine özen göstererek ülkemizin tarihi ve arkeolojik değerlerini, ata yadigarı eski eserlerimizi ve anıtlarımızı korumak, kurtarmak ve tarihi dokuyu bozmamak amacıyla hiçbir maddi kazanç gayesi gütmeksizin ve kar dağıtmaksızın, bütün kazancını tekrar milletine harcayan kamusal nitelikte bir sivil toplum kuruluşu ve ünlü ve köklü bir hayır ve kültür kurumudur. Gelirlerin tümünü amaçlarının gerçekleştirilmesine, ülkesine ve dünyaya armağan ettiği eserlerin ayakta kalmasına ve bunlara yenilerinin eklenmesine harcamaktadır.

1 Mayıs 1930 tarih ve 1605 sayılı,  13 Aralık 1934 tarih ve 2608 sayılı ve onların yerine geçen 2 Mayıs 1949 tarih ve 5383 sayılı, 19 Temmuz 1972 tarih ve 1615 sayılı, 20 Nisan 1983 tarih ve 2817 sayılı Kanunlar ile, 27 Ekim 1999 tarih ve 4458 sayılı son Gümrükler Kanunu ve 1949 Cenevre Sözleşmesini yürürlüğe koyan 27 Ağustos 1956 tarih ve 6820 sayılı Kanun uyarınca Türk ve yabancı taşıtların Türk ve yabancı gümrüklerden geçirilmesi için gerekli uluslararası belgelerin verilmesi işlevi, Kurumca yürütülür. Bu anlaşmayı genişleten ve yorumlayan 25.6.1973 tarih ve 1771 sayılı kanunla onaylanmış New York 1954 “Özel Karayolu Araçlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi” ile 31.3.2004 tarih ve 5108 Sayılı Kanun ile onaylanmış Geçici İthalat Sözleşmesi (Milletlerarası İstanbul Sözleşmesi) de Kurumumuzu kefil kuruluş olarak anmıştır. Geçiş karnelerini ve triptikleri düzenlemekle yetkili ve görevli olan Kurum, üyesi bulunduğu uluslararası birliklere dahil kuruluşların verdikleri gümrük teminatı belgeleri ile, Türkiye’ye sokulan yabancı taşıtların vergileri için de, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine karşı, belgeyi veren kuruluşun kefilidir.

Atatürk’ün resmen ve yazılı olarak manevi himayelerine aldığı tarihi kuruluşuyla, saygın geçmişiyle, şehir estetiğine ve toplum yaşamına kazandırdığı görkemli eserleriyle, uluslararası alandaki itibarı ve üyelikleriyle ve yaşam standardı bakımından Avrupa değerleri ile örtüşen amaçlarıyla Turing, ulusal hedeflerimize varmada öncülük edecek milli güçlerimizden biri olarak, her zaman ve her şartta bütün resmi ve özel kesimlerin desteğini kazanmayı amaçlar.

Onursal Başkan

Madde 5-

Kurucu Başkan Reşit Saffet Atabinen (1884-1965)’den sonra Kurumu kesintisiz   38 yıl yöneten ve bugünkü seviyesine çıkaran, başta güzel İstanbul olmak üzere ülkenin birçok köşesinde muhteşem eserler yaratan, yukarıdaki misyonu Kuruma kazandıran ve kurmuş olduğu kendi adını taşıyan vakfı ile, bütün maddi ve kültürel birikimini ve eserlerini milletimizin estetiğe ve medeniyete aşık evlatlarına armağan eden Çelik Gülersoy (1930-2003) Derneğin Onursal Başkanıdır.

Uluslararası Platformdaki Yerimiz ve Uluslararası İlişkiler

Madde 6-

Dernek, yukarıda belirtilen ve uluslararası antlaşmalarla garanti edilen misyonu gereği, 15.10.2004 Paris toplantısında FIA şemsiyesi altında birleşen Dünya Turizm ve Otomobil Kuruluşu (Organisation Mondiale du Tourisme et de I’Automobile-OTA); Uluslararası Otomobil Federasyonu (Fédération Internationale de l'Automobile-FIA) ve Uluslararası Turizm Birliği’nin (Alliance Internationale de Tourisme – AIT) üyesidir ve ayrıca bı kuruluşlara üye yabancı ulusal kulüp ve derneklerle de işbirliği yapar. Bu üyelikler ve işbirliği, yukarıda belirtilen kanunlarla onaylanmıştır.

Dernek yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişkilerinde Türk Medeni Kanununun 91 ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5/1. Maddesine uyar.

Derneğin, defter ve kayıtlarında  ve Türkiye Cumhuriyeti resmi makam ve yazışmalarda Türkçe kullanılır. Yabancı kurumlarla yazışmalar, uluslararası geleneğin gerektirdiği dille yapılır.

Dernek, amacına giren konularda projeler hazırlayarak, başta Avrupa Birliği ve UNESCO olmak üzere uluslararası kuruluşlardan hibe ve destek alır.

II-AMAÇ VE FAALİYET

Madde 7-

Derneğin amacı; Türkiye’de turizmin gelişmesine çalışmak; anıtları ve tarihi eserleri kurtararak yaşama kazandırmak; güzel sanatları ve musikiyi desteklemek, otomobil sporlarının gelişmesine katkı sağlamak, karayolu trafiğinin çağdaş standartlara varmasına yardımcı olmak; eğitim, kültür, sanat, spor, edebiyat, tarih alanlarında çalışmalar yürütmek suretiyle halkın kültür ve yaşam seviyesini yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet (Çalışma Konuları ve Şekilleri)

Madde 8-

Bu amaca varmak için, Derneğin yapacağı işler şunlardır:

a. Türkiye’ye gelen turistlerin kolay ve rahat gezmeleri ve konaklamaları için elverişli şartların ve ortamın hazırlanmasına yardım etmek. Yolların taşıtların ve turistik otellerin
gelişmeleri için girişimlerde bulunmak ve bunların durumları hakkında seyahat edeceklere bilgi vermek, 
b. İdare makamları ile temasta bulunarak, turizm,kültür ve çevre  konusundaki, ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak;
c. Yol haritaları yapmak ve yollara Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerle ortaklaşa, uluslararası yol işaretleri koymak, 
d. Gümrük kapılarında, iskele ve limanlarda, uçak ve helikopter terminallerinde ve gerek görülen diğer yerlerde Kuruma ait özel tipte inşa edilecek binalarda, turistlere yol ve rehberlik hizmeti sunmak, 
e. Yol ve trafik ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmak, ana otoyollar boyunca Kurumumuz adına ve tarihi geçmişine uygun olarak inşa edilecek tesislerde dinlenme, barınma haberleşme, zaruri ihtiyaçların teminini sağlamak; otopark, çekici, vs… gibi gereksinimleri karşılamak, gemi uçak ve helikopterlerle ulaşım ve turistik taşımacılık hizmetleri yapmak, rent-a-car işletmeleri kurmak,  
f. Turist tercümanlığı ve rehberliği mesleğinin düzenlenmesine ve gelişmesine yardım etmek,
 g. Kaza ve benzeri olağanüstü hallerde, yabancı Turing kulüpleriyle karşılıklılık esasına öncelik vermek koşuluyla, her türlü yardım, kurtarma ve çekici hizmetleri yapmak,
 h. Simulator ve gerekli teknik ekipmanlarla trafik ve sürücü eğitimine katkı sağlamak ve ileri eğitimler düzenlemek,
 i. Otomobil yarışları, rallileri düzenlemek ve bu gibi uluslararası konkurların organizasyona katılmak; nostaljik otomobiller sergilemek ve gösteri gezileri tertiplemek,
 j.Turizm ve trafik ile ilgili olarak bütün ulusal ve uluslararası sanat, spor, kampçılık, dağcılık, öğrenci ve izci kuruluşları ile ilişkiler kurmak,kamplar açmak

 k. Turizm, eğitim, kültür, otomobil konularında fotoğraf ve film, belgesel yarışmaları açmak, sergiler düzenlemek,
  l. Üyelerimize, bursiyer öğrencilerimize veya diğer kişi ve kuruluşlara,turistik, bilimsel, kültürel,eğitim ve sanatsal amaçlarla Türkiye içinde ve dışında yasal mevzuata uygun olmak şartı ile geziler, gösteriler, seminerler, konferanslar ve konserler düzenlemek,,
 m. Türk milletinin medeniyet belgeleri olan anıtların, arkeolojik eserlerin ve tabii güzelliklerin korunmasına ve değerlendirilmesine çalışmak; güzel manzaraları bozan şeylerin giderilmesi için teşebbüste ve yayında bulunmak

n. Tarihi kentlerin; kaplıca, dinlenme yeri, orman ve plajlarla diğer turistik bölgelerin, şehirlerimizin sosyal ve mimari dokusunun korunmasına, imarına ve gelişmesine çalışmak. Bu amaçlarla, mevzuatımızın sağlamış olduğu her türlü teşvik ve  proje desteklerinden, muafiyet ve istisnalardan  yararlanmak,

o. Ülkenin kültür ve sanat varlığının korunması ve değerlendirilmesine çalışmak; kültür ve sanatta öne çıkan kişi ve kuruluşlara teşvik maksatlı yardım yapmak, ödüller tesis etmek,

p. Taşıt araçları ile yapılacak uluslararası yolculukların gereği olan belgeleri vermek ve  icabında gümrük konusunda garanti üstlenmek,

r. Örnek ve öncü amaçlı kültürel ve turistik tesisler açmak ve işletmek,
s. Amaçlarımız doğrultusunda broşürler, afişler, kitaplar, filmler, albümler bastırmak ve dağıtmak;

t. Faaliyet konularında Türkçe ve yabancı dillerde Kuruma mahsus dergi yayınlamak, (Bu amaçla gerekli işletmeler kurulur)

u. Bu faaliyetlere destek olmak üzere, yasaların izin verdiği ölçüde ticari iştirakler kurmak ve sigorta acenteliği yapmak.

ü. Eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarındaki araştırma, geliştirme faaliyetlerine destek olmak,  öğrencilere, araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı burslar vermek, destek olmak, ödüllü yarışmalar açmak,

Dernek bu faaliyetlerini maddi olanakları ölçüsünde ve başta kendi varlığı olmak üzere yönetimince takdir ve tespit edilecek önceliklerine göre gerçekleştirir.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yasal şartlara uygun olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya benzer amaçlı diğer dernek, vakıf vs. sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir;  her türlü geçici/kalıcı  nitelikteki platformlara üye olabilir,  oluşturabilir.

Dernek Üyeliği
Madde 9-

Dernek üyelikleri, asıl ve onursal olmak üzere iki türdür. 
Medeni hakları kullanmaya ehil ve reşit gerçek kişilerle tüzel kişiler, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun aradığı nitelikleri haiz olmak koşuluyla Derneğe üye olabilirler. Üyeliğe başvuranların üyelik formunu imzalamaları, Dernek Tüzüğünü kabul etmeleri ve yıllık aidatlarını ödemeleri şarttır. Müracaatçıyı teklif eden Dernek mensupları varsa bu referans da formda belirtilir. 
Yönetim Kurulu yapılacak incelemeden sonra, üyeliğe kabul ya da red konusunda karar verir. Üyelik müracaatları bir ay içinde cevaplandırılır. Bu kararlar kesin olup gerekçe gösterilmesi istenemez.

Yönetim Kurulu, Dernek amacına matuf çalışmaları ve Genel Kurul toplantılarını aşırı yoğunluğa sokmamak ve güçleştirmemek için,  her yıl en fazla 40 üye kabul edebilir

Üyeliğe kabul edilenler Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilir.

Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Onursal Üyelik
Madde 10-

Onursal üyelik, Kuruma maddi ya da manevi olarak büyük destekte bulunan, önemli ilgi gösteren ve kişiliği-kariyeriyle muhitinde saygı duyulan Türk ve yabancı uyruklu şahsiyetlere, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Onursal üyelikler Genel Kurula katılabilir, söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler.

İstedikleri takdirde aidat verebilirler.

Derneğin amaçlarına hizmet ve yardımda bulunan özel veya  resmi kurum ve kuruluşlara, aynı yöntemle onur belgesi verilebilir.

Oy Hakkı
Madde 11-

Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat kullanılır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, o kuruluşun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Aidat
Madde 12-

Üye aidatı yılda 12 Türk lirasıdır. Aidat, her yıl Ocak ayı içinde ödenir. Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Giriş aidatı yoktur.

Kurumsal amaca matuf yayınlar ve objeler üyelere ve Derneğin amaçları ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara maddi imkanlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca bedelsiz olarak da dağıtılabilir.
Üyelere Sağlanacak Olanaklar

Madde 13-Üyeler,Kurumun içeride ve dışarıda  yol bilgi servislerinden,film,sergi,konferans ve konser gibi kültürel etkinliklerden bedelsiz olarak;Kurum tesislerinden,Görsel ve basılı yayınlardan ve gezilerden ise Yönetim Kurulunca kararlaştıracak indirimle yararlanırlar.

Kurumsal amaca matuf yayınlar ve objeler üyelere ve Derneğin amaçları ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara maddi imkanlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca bedelsiz olarak da dağıtılabilir.

Diğer Yükümlülükler

Madde 14-Üyeler,dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle mükelleftir.

Her üye,derneğin amacına uygun davranmak,özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelikten Çıkma

Madde 15-Her Üye ayrılmak arzusunu Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak veya www.turkiye.gov.tr web adresindeki e-devlet sistemi üzerinden bildirmek  suretiyle her zaman Dernekten  çıkabilir. Bu istifa,bir karar ve onaya bağlı değildir.Tüzük gereğince doğmuş aidat borçlarının ödenmesi gereklidir.

Dernekten çıkan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 16-Üyeler,

a.)   Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek,

b.)   Şeref ve haysiyet kırıcı davranışları olmak,

c.)   Derneğin çalışmalarını zorlaştırmak,itibarını zedeleyici, ya da Derneğe maddi veya manevi zarar verici davranışlarda bulunmak,

ç.)   Yasalarla tanınan yetkileri,sırf derneğin çalışmalarını baltalamak,yada şahsi çıkar gözetmek amacıyla açıkça kötüye kullanmak,hallerinde, Onur Kurulu teklifi ile üyelikten çıkarılır.

Çıkarma talebi,ihbar ve başvuru üzerine ya da re’sen Yönetim Kurulunca yapılır.Onur Kurulu değerlendirme yapmadan önce üyenin yazılı savunmasını ister.

Çıkarma kararı tebliğ ile yürürlüğe girer. Çıkarılan üye ilk Genel Kurula başvurabilir, Genel kurul çıkarma kararı hakkında son kararı verir. Genel Kurulun kararı –yargı yolu dışında-kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye,dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyelik Kaydının Silinmesi

Madde 17-

Yazılı hatırlatmaya rağmen yıllık aidatını 2 yıl üst üste ödemeyen üyenin kaydı, Yönetim Kurulu Kararı ile silinir. Üyenin Dernekte kayıtlı adresine gönderilen taahhütlü mektup, mobil telefonuna gönderilen  kısa mesaj (SMS) veya kayıtlı e-posta adresine gönderilen e-posta   yazılı hatırlatma için yeterlidir.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına ya da kendi isteği ile seçildiği komisyonların  toplantısına üst üste iki defa katılmayan üyenin kaydı da aynı şekilde silinir. Meşru bir mazeretin kanıtlanması halinde ilgili, Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden üyeliğe alınabilir. Bunlardan 80 yaşını doldurmuş ve derneğe uzun süre hizmet etmiş olanlar. Onursal Üyeliğe alınırlar.

IV- ORGANLAR VE GENEL KURUL

Organlar

Madde 18-

Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kuruludur.

Genel Kurul

Madde 19-

Genel Kurul, Dernek asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile belirtilen hakları kullanır ve görevleri yapar. Bütün üyeler ve teşkilat, Genel Kurul Kararlarına uymaya mecburdur.

Bu kararları Yönetim Kurulu uygular.

Yetki ve Görevleri

Madde20- 
Genel Kurul özellikle şu hususlarda karar vermeye yetkili ve görevlidir.
a. Yönetim Kurulu, Denetim, Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini ve bunların yedeklerini kendi asıl üyeleri arasından seçmek,
b. Organların başkan ve üyelerini seçim süreleri içinde bu görevlerinden almak,
c. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun geçmiş yıla/yıllara ait raporlarını ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak, Yönetim Kurulunun aklanmasını (ibrasını) oylamak,
d. Yönetim Kurulunun düzenleyeceği yeni yıl bütçelerini inceleyip karara bağlamak 
e. Onur üyeliği tevcih etmek, 
f. Yönetim Kurulu’nun dernekten üye çıkarılmasına dair tasarrufunda  son kararı vermek,
g. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar almak ve  Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h. Zaruri organların başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı, harcırah vb. miktarları ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını kararlaştırmak, 
i. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
j. Derneği feshetmek, 
k) Medeni Kanunda, Dernekler Kanununda, ve bu Tüzük’te Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
l. Yönetim Kurulunun, Genel Kurulun onayını almak gereğini duyduğu hususlarda karar vermek, 
m) Faaliyet konularında şirket ya da yeni iktisadi işletme kurulmasında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
n) Ulusal ve uluslararası dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olma yetkisi vermek, 
o) Dernek mal varlığının 1/10 unu aşan miktarlar için borçlanmaya karar vermek,

Toplantı

Madde 21–

Genel Kurul normal olarak iki yılda bir, her çift rakamlı yılın Nisan ayında Yönetim Kurulunun daveti ile Dernek merkezinde toplanır.

Olağanüstü Toplantı

Madde 22-

Genel kurul, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Gündem

Madde 23-

Genel Kurulun gündemini Yönetim Kurulu hazırlar. Genel Kurul toplantısı sırasında gündemin görüşülmesine geçilmeden önce hazır üyelerin 1/10’unun gündeme alınmasını istedikleri hususlar da, gündeme konur.

İlan

Madde 24-

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Katılma ve Açılış

Madde 25-

Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere giriş kartları, toplantıya giriş sırasında verilir. Yönetim Kurulunca Genel Kurula girişte bir imza cetveli tutulur. Üye olmayanlar toplantıya alınmaz.

Toplantıda sağlıklı tespit ve sayım yapılabilmesi için Noter çağrılabilir.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili açar.

Nisaplar

Madde 26-

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Divan

Madde 27-

Toplantıyı idare etmek, görüşme tutanağı ve kararları yazmak ve bunları imzalamak üzere Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul Başkanlık Divanı için verilen teklifler genel kurul tarafından açık oylanır. En yüksek oyu alan divan teklifi Genel Kurulu yönetmek üzere davet edilir.

Genel Kurul Divan Başkanı, mevzuata uygun şekilde gündemi uygular ve Tüzüğe göre karar alınmasını sağlar ve Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve vekili ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel kurul sonuç bildirimi

Madde 28 - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.  Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

Oy Hakkından Yoksunluk

Madde 29-

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu,  ve kardeşi arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. (Dernek ile ilgili görevlendirmeler ve seçimler müstesnadır.

V-YÖNETİM, DENETİM VE ONUR KURULLARI

Yönetim Kurulu

Madde 30-

Derneğin karar ve idare organı, Yönetim Kuruludur. Kurul bu görevini kanuna ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Yönetim Kurulu Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygular.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen yedi asıl üyeden meydana gelir. Ayrıca, yedi yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçildikten sonra en geç bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından, bir Başkan, bir Başkanvekili seçer.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde, çekilme, ağır hastalık, devamsızlık ve ölüm gibi nedenlerle boşalmalar olursa, yedek üyelerden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılarak sayı tamamlanır. Eşit oy alanlardan, Dernekte üyelik kıdem süresi fazla olan yedek üye, öncelik kazanır. Bu da eşitse yaş büyüklüğü tercih edilir. Yedek üye boşalmış üyeliğin süresini tamamlar.

Üst üste üç toplantıya iradi olarak gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

Başkan veya Başkanvekilinin yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde, yedeklerden gelen üyelerle birlikte dönem sonuna kadar yeniden vazife taksimi kararı alınır.

 

Sürelerini doldurmuş üyelerin, Genel Kurulca yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Derneği temsil eder ve yönetir. Bu temsil ve görev yetkisi, Yönetim Kurulu üyeleri arasında paylaştırılabilir. Görev ve yetki paylaşımı yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 31-

Yönetim Kurulu her ay en az bir defa toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı Kurulu toplantıya çağırır, gündemi tespit eder ve davet yazılarında bu gündemi üyelere bildirir. Başkan ve üyelerin, toplantıda görüşülmesini istedikleri konular da gündeme dahil edilir.

Toplantı, Başkan, onun yokluğunda başkanvekili tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı da toplantıya katılanların çoğunluğudur. Muhalif üyeler, karara gerekçeli muhalefet şerhi yazabilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 32-

Yönetim Kurulunun Genel İdare ve temsil yetki ve görevlerinden başka, başlıca görevleri şunlardır:
 a. Genel Kurulu Tüzüğe göre, olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurula katılmaya hakkı olan üyeleri tespit edip listesini düzenlemek;
 b. Kurumun geçmiş yıla/yıllara ait faaliyet raporunu ve hesap cetvelini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;
 c. Gelecek yılın/yılların çalışma plan ve programını yapmak;
 d. Gelecek çalışma yılına/yıllarına ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak;
 e. Derneğe asıl üye alınmasına karar vermek.
 f) Onursal üyelik verilmesi uygun görülenler hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak;
 g. Tüzüğün gerektirdiği hallerde ilgili üye hakkında inceleme yapılması için Onur Kuruluna başvurmak;

 h. Dernek Merkezinde gerektiğinde uzmanlık komisyonları kurmak ve danışma kurulları teşkil etmek;
 i. İç yönetmelikler yapmak, idari düzenleyici metinler yayınlamak;
 j. Kurum Merkez teşkilatı (Ana bünye) ile işletmelerini genel olarak yönetmek ve yönetimini gözetim ve denetim altında bulundurmak;

 k. Kurum Merkezi dışında işletme büroları ve temsilcilikler açmak; Bir tesisin, büronun yada ünitenin kapatılmasına ya da geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar vermek.
 l. Ana yatırım kararlarını almak ve büyük onarım kararlarını vermek;
 m. İdari ve mali konularda Kurumun ve işletmelerin  yetkili imzalarını belirlemek; 49 uncu maddeye göre Başkanın, Genel Sekreterin ve işletme başmüdürlerinin yetkisini aşan konuları ve harcamaları karara bağlamak,
 n. Mali tabloları hazırlamak, ana bünyenin ve işletmelerin harcamalarını kontrol etmek, gerektiğinde borçlanmaya karar vermek;
 o. Kurum ve işletme alacaklarını takip ve bunların tahsilini kontrol etmek, tahsili fiilen imkansızlaşmış ya da masrafını karşılamayacak kadar cüzi alacakların terkinine karar vermek;
 ö. Gayrimenkul alım ve satımlarına dair Genel Kurulca verilen yetkileri gerektiğinde kullanmak; (Edinilen taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Valiliğine bildirilir).
 p. İhtiyaç duyulan yer ve hizmetler için kiralama yapmak, sözleşmeler imzalamak; kira akitlerini sona erdirmek,
 r. Araç ve büyük gereç/ekipman alım ve satımına karar vermek;
 s. Bireysel ve mutad iadeler dışında, teminatlar üzerinde dernek çıkarları ve amaçları doğrultusunda tasarrufta bulunmak;
 ş. Gerektiğinde, ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, bütçenin ana kalemleri arasında aktarmalar yapmak;
t. Teşkilat şemasında fonksiyon ve kadro değişiklikleri yapmak, personel kadrolarını, unvanlarını ve derecelerini belirlemek, bu kadroları ihdas etmek ve kaldırmak.
u. Tüm personeli göreve almak veya işlerine son vermek, Genel Sekreter ve İşletme Genel Müdürlerinin görev ve yerlerini değiştirmek (daha alt düzeydeki personelin yer ve görev değişikliği, ilgisine göre İşletme Genel Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun Başkanın onayı ile yapılır);
ü. Personelin kadro ve derece cetveline göre maaş, zam ve ikramiye miktarlarını, yolluk ve gündeliklerini tayin etmek;
v. Triptik İşletmesince verilen belge ve karnelerin bedellerini tespit etmek; sigortalama işlemlerine karar vermek;
y. 7. inci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere, 8. maddede yazılı çalışmaları yapmak; kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak;
z. Resmi Kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile süreklilik gösteren ilişkiler kurmak (süreklilik göstermeyen ilişkiler Başkan tarafından ya da düzeyine göre onun talimatıyla görevliler tarafından yürütülür)

za. Dernek eğitim, bilimsel araştırma geliştirme çalışmalarında hak edenlerin tespit etmek ve  ödenecek, burs, eğitim desteği, araştırma-geliştirme desteği, proje destekleri ile yarışma ödül miktarlarını tespit etmek,

Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerine yazı ile bildirilir.

Denetim Kurulu

Madde 33-

Genel Kurul, asıl üyeler arasında iki  yıl için, üç kişilik bir Denetim Kurulu ve aynı sayıda yedeklerini seçer. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını tayin eder. Yönetim Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin kan ve kayın hısımı olan üyeler,denetçi seçilemez.
Denetim Kurulu; 
a. Derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter ve hesap kayıtlarının mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını her yıl denetler.
b. Dernekler Kanunu hükümlerine göre Kurumun ana bünye işletmelerinin bütün gelir ve gider kalemleriyle bunların dayandığı belgeleri inceler ve düşüncelerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.
c. Kurumun yıllık faaliyeti ile hesapları üzerindeki tetkik sonuçlarına ait raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığına verir (Yönetim Kurulu, her yıl 31 Ocak’a kadar bilançoyu Denetim Kurulu’nun tetkikine sunar).
d. Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetim Kurulu en az yılda iki defa toplanır. Toplantı yeri Dernek merkezidir. Kararlar en az iki üyenin oyu ile alınır.
Muhalif üye varsa,karar veya rapora gerekçeli karşı oyunu yazar.
 Onur Kurulu
Madde 34-

Genel Kurulca, asıl üyeler arasından iki yıl için üç asıl üç yedek üyeli bir Onur Kurulu oluşturulur. Bu kurula üye seçilebilmek için Dernekte en az üç yıldan beri asıl üye bulunmak zorunludur. Onur Kurulu, 17. madde gereğince üyelikten çıkarma üyelikten çıkarma konularını ve Dernekle ilgili etik davranışları inceler ve Yönetim Kurulu’na teklifine sunar.  Onur Kurulu kendi içinden bir başkan seçer ve asıl üyeliklerinde boşalmalar olduğu takdirde bunu yedek üyeleri ile kendisi tamamlar. Karar yeter sayısı ikidir. Muhalif üye varsa gerekçesini karara yazar.

Komisyonlar
Madde 35- Derneğin faaliyet ve ilgi alanında bulunan Kültür,Sanat, Eğitim, Mimari, Restorasyon, Trafik, Gümrük, Otomobilizim, Turizm, Yayın, İstanbul, Şehircilik ve Hukuk gibi konularda komisyonlar kurulabilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerek, derneğe yardım edici toplantı ve çalışmalar yaparlar. Bu yolla kurumun işleyişi, daha katılımcı hale getirilir. Bu çalışma sonuçları Yönetim Kurulu’na verilir. Çalışmalar gerekirse Yönetim Kurulu ile birlikte de yürütülebilir. Kurullara katılan üye olmayan üçüncü şahıslara emekleri karşılığı ücret ödenip ödenmemesine ve miktarına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Komisyonun çalışmalarının kurum genel merkezi  dışında yapılması halinde dernek üyesi olsun veya olmasın üyelere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen harcırah ödenir.
VI-TEŞKİLAT VE İŞLETMELER

Teşkilat

Madde 36-

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu teşkilatı, derneğin kendi asli varlığı (Ana Bünye) ve işletmeler-ortaklıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Ana Bünye

Madde 37-

Dernek merkezinde, Yönetim Kurulu Başkanının idaresinde bir ana bünye teşkilatı kurulur. Bu teşkilat kurumun dernek faaliyeti ve merkezi çalışmalarını yürütecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ana Bünye teşkilatının görev ve yetki alanları ile imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İşletmelere dahil olmayan ve fakat geçici veya sürekli olarak merkez dışında çalışan birimler de Ana Bünyeye dahildir.

Genel Sekreter - Genel Müdür

Madde 38-Yönetim Kurulu Başkana yardımcı olmak üzere genel sekreter ve/ veya genel müdür tayin edebilir.

T.T.O.K Genel Sekreteri/Genel Müdürü, idari işlerde başkanın yardımcısıdır. Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olup Ana Bünyenin çalışma faaliyetinde ve Yönetim Kurulu Kararları ile mevzuatın uygulanmasında Başkana, Yönetim Kuruluna ve Kanuna karşı sorumludur. Genel Sekreter/Genel Müdür Başkanın teklifi ile Yönetim Kurulunca atanır ve işine son verilir.

Genel Sekreter/Genel Müdür, işletmelerle ilgili konularda koordinatör görevi yapar ve Başkanın verdiği talimatları uygular.

Envanter

Madde 39- Kurum envanterinde,Ana Bünye ve işletmelerde bulunan gayrı menkuller,motorlu araçlar,iletişim araçları,gereçler,diğer demirbaş eşya, kitap vb. dokümanlar ayrı-ayrı gösterilir.

Bunlarda antika niteliği taşıyan,sanat eseri vasfında olan,özel değer taşıyanlar ayrıca listelenir ve yasaların gerektirdiği tarihi eser tescilleri yapılır.

Bütün envanter,görevlilere birinci ve ikinci derecede olmak üzere zimmetlenir.

İşletmeler

Madde 40-Dernekler;tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek,uluslararası sözleşmelerden ve mevzuattan doğan işlevini yerine getirebilmek için, ilgili mevzuat gereğince ticari işletmeler kurabilir ve işletebilir, kurulmuş ticari işletmelere ortak olabilir. Bu hususta karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

İşletmeler Türk Ticaret Kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim şekli, yöneticilerin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. İktisadi işletmeler ve şirketlerin yönetimi, yöneticileri, temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

İşletme ve şirketlerin muhasebe işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili kanunlar çerçevesinde yürütülür.

 

Teftiş Birimi

Madde 41- Derneğin ana bünye ve işletmeleri ile ortaklıklarının bu tüzük hükümleri ve yürürlükteki mevzuat bakımından faaliyetlerini, hesaplarını,alım satımlarını, çalışmalarını, envanterini,kıymetli objelerini,verimini ve amaçlara uygunluğunu kontrol etmek üzere,merkezde,işletmeler, tesisler,bürolar, ve ünitelerde,periyodik haberli ve ani habersiz denetim ve gerektiğinde araştırma ve idari soruşturma yapmak üzere,konulara vakıf, güvenilirliği tamamen tespit edilmiş kişilerden oluşan ve Kurum Merkez Teşkilatı içinde yer almakla birlikte doğrudan yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı bulunan bir teftiş birimi kurulur.Birime Yönetim Kurulunca yeter sayıda yönetim kurulu üyesi, kurum çalışanı veya kurum dışından üçüncü şahıslardan müfettiş (denetçi) atanır ve bunlar Yönetim Kurulunca verilen denetim görevini yapar. Yönetim Kurulu  Bağımsız Denetleme Kuruluşlarından, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden hizmet satın alabilir.

Kurum Yönetim Kurulu üyeleri veya Kurum çalışanlarından müfettiş tayin edilir ise, bu teftiş için ödenecek harcırah miktarına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Teftiş biriminin  görev ve yetkileri Derneğin zorunlu organlarından olan Denetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluklarını hiçbir şekilde ortadan kaldıramaz.Bu görev,işletmelerden seçilecek güvenilir müdürler eliyle de yürütülebilir.

Kurum Malları, 5231 sayılı Kanunun 27/son maddesi uyarınca Devlet malı sayılır ve bu mallara karşı suç işleyenler adli mercilere bildirilir.

VII- MALİ HÜKÜMLER

Gelir Kaynakları

Madde 42-Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a.Üye Aidatı;

b. Kurumca tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor, yarışma, konferans, sergi, gezi, gösteri ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler;

c. Kurumun mal varlığı gelirleri ve faizler,

d. Tüzüğün 39. Maddesine göre kurulan ticari işletmelerinin gelirleri;

e. Yayın gelirleri;

f. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar;

g. Uluslararası anlaşmalar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve sair yetkili merci kararları ile Kuruma bırakılmış hizmetlerin görülmesi nedeniyle sağlanan her nevi gelirler;

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka dekont veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. Gelirleri toplayacak kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir ve adlarına yetki belgesi düzenlenir.

Merkez Teşkilatı ve Ticari İşletmelerin Tahsilat ve Harcamaları

Madde 43-Dernek ve iktisadi işletmelerdeki genel harcama yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir. İşletmeler, Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre harcamalarını yapar ve kendi muhasebelerini tutarlar. Usulüne uygun şekilde tahsilatlarını ve harcamalarını yaparlar.

İşletmelerin, rutin faaliyet giderleri ile ilgili olan harcamalar; maaşlar, diğer personel giderleri, SGK ve benzeri prim ödemeleri, vergiler, harç, damga ve resimler, basılı kağıt karne ve diğer kıymetli evrak alımları, mutat malzeme alımları, su elektrik, kırtasiye yakıt, taşıt gideri gibi sabit giderler, küçük onarımlar ve sair cari harcamalarla ilgili yetkilileri ve bu kişilerin yetkilerini Yönetim Kurulu belirler.

Mutad faaliyet ve cari harcamalar dışında da Dernek amaçlarına uygun olmak ve bütçe içinde kalmak şartıyla harcama yetkisi Yönetim Kurulunca belirlenir.
 Mutad ve cari harcamalar dışındaki her türlü harcamalar için Yönetim Kurulunun kararı alınır.

Harcaması süreklilik gösteren ya da anında yapılması gereken, küçük meblağlar için tesis veya büro müdürlerine avans verilir.

İmza Yetkileri

Madde 44-Yönetim Kurulunca karara bağlanmış Derneği borç altına sokan mali işler ile önemli mali kararlarda Kurumu temsil edecek imzalar, Yönetim Kurulu’dur..  İmza yetkilerini ve yetkililerini  belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. İktisadi işletmeler ve şirketler ile ilgili yetkiler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre tescil ve ilan edilir.

Defter ve Belgelerin Tutulması

Madde 45-Merkez Teşkilatı İşletmeler ve Ortaklıklar, fatura ve makbuzlarını Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenler. Yasa gereği tutulan defterlerden başka, iç yönetmeliklerinde belirlenecek yardımcı defteri de tutarlar.
 Defterlerin doğru ve usule uygun olarak tutulması, ilgili müdür ya da muhasebecinin gözetiminde olmak kaydıyla yazan memurun sorumluluğundadır.

Defter ve belgeler, merkezde ya da işletme ortaklıkta, usule uygun şekilde saklanır.
Belgelerin saklanması hakkında ilgili mevzuattaki  süreler geçerlidir.

Harcama Esasları

Madde 46-Sabit tarifeye bağlı ve cari giderlerle tek imza yetkisindeki limitli rakamlar dışındaki

Bütün harcamalarda;

a.İşin plan ve programa dahil oluşu,
b. İhtiyaç raporu,
c. Projenin varlığı,
d. Piyasa araştırması ve en az üç teklif alınması,
e. Bütçenin müsait bulunması,
f. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu,
g. Hakediş raporu:
h. Gayrimenkul alımlarında ekspertiz yaptırılması hususları gözetilir. 

Turistik işletmenin mutat faaliyetine giren malzeme alımları, “Satın Alma Yönetmeliği”ne göre yapılır.

Mali Yıl

Madde 47-Kurumun tüm birimlerinde hesap işleri her yıl 1 Ocak tarihinde başlatılarak, 31 Aralıkta kapatılmak suretiyle düzenlenir. Bir yıllık gelir ve gider hesapları, en geç Şubat ayı sonuna kadar bağlanır. Hesapların sorumluluğu Ana Bünyede ve İşletmeler Merkezinde Genel Sekreter ve Muhasebe Müdürüne, işletmelerde vilgili Genel Müdür ve muhasebe görevlisine aittir. Onaylar Yönetim Kurulunca yapılır.

Beyanname

Madde 48-Kurum, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ayrıca bir beyanname ile müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar İstanbul Valiliğine verir.

VIII- SON HÜKÜMLER

Uygulama Yönetmelikleri

Madde 49-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa istinaden çıkarılan 31.03.2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği Kurum’un ilgili organ ve birimlerince uygulanır; Defter ve Kayıtlar bu Yönetmeliğe göre tutulur ve gerektiğinde Kurum’un iç yönetmeliklerinde bunlara göre düzeltme ve düzenlemeler yapılır.

Fesih

Madde 50-Derneğin fesih kararı, ancak şu durumlarda verilebilir:
a. Amacın gerçekleşmesinin imkansızlaşması;
b. Gelirin kalmaması ve yeni kaynakların bulunamayacağının son üç yılın hesap durumuna göre kesinlikle belli olması.

Genel Kurul fesih kararını, Medeni Kanununun 87. ve 88. maddelerine göre verir. Tasfiye işleri, Genel Kurulca seçilecek üç kişilik bir heyetçe ve Dernekler Kanununun 15.maddesine göre yürütülür.
Kurumun borçları ödendikten sonra kalan parası ve malları Genel Kurulca aksi bir karar verilmemişse Hazineye devredilir.

Yürütme

Madde 51-Bu Tüzük, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulunca Yürütülür.

Bu tüzük yürürlüğe girdiğinde, bundan önceki T.T.O.K Tüzüğü ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

crosschevron-down