Kurum Tüzüğü

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TÜZÜĞÜ

I-KURULUŞ

Kurucular

Madde 1-Cumhuriyet Caddesi No:135 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kocaeli eski Milletvekili Büyük Elçi Reşit Saffet Atabinen, Şeref Sokağı No:40 Nuruosmaniye/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Belediye Eski Başkanı Yusuf Razi Bey ve Şafak Sokak İnci Apt. No:5 Nişantaşı /İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşı Kudüs
Eski Defterdarı Cevdet Özoğul’ un ilk kurucular sıfatı ile kurdukları ve ilk tüzüğü İstanbul Vilayetince 05.11.1923’de tasdik edilen ‘Türk Seyyahın Cemiyetin’’;

İstanbul Sultanahmet Meydanı No:31’de mukin T.C.vatandaşı Kütahya Mebusu (sonradan Başbakan) Recep Peker, Beyoğlu Serkldoryan’ dan mukim T.C.vatandaşı Eski Şehremini (İstanbul Belediye Başkanı) Emin Erkul, İstanbul Nişantaşı Tırak Apt. Apartmanında mukim Şehremini Eski Muavini Şükrü Ali Bey’in katılmalarıyla Türkiye Turing Kulübü’’adını almış; bilahare yeni şekli Türkiye Turing Otomobil Kulübü’’olan dernek, İstanbul Vilayeti’nin 23.03.1931 tarih ve 299 sayılı mühaberiyle onaylanmış; Derneğin tüzüğü, Bakanlar Kurulunun 24.10.1942 tarih ve 18891 sayılı kararnamesi ile tasdik edilmiş ve 2015 Genel Kurulunda da işbu son metin kabul edilmiştir.

DERNEĞİN ADI - MERKEZİ

Derneğin adı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olup, Merkezi İstanbul’dur. Türkiye Turing Otomobil Kurumu Derneğinin şubesi yoktur. İşletme büroları, dernek şubesi niteliğini taşımaz. Ancak Yönetim Kurulu, Dernekler Kanununun 24.maddesi uyarınca gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabileceği gibi, bir işletme bürosuna da temsilcilik görevi verebilir.
 
DERNEĞİN ADINDA TÜRKİYE İBARESİ BULUNMASI VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜ

Derneğin adında ‘Türkiye’’ ibaresinin bulunmasına 21.01.1974 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7/7710 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir. Kurum, Atatürk’ün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun 02.04.1930 tarih ve 9069 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.
 
II-AMAÇ
 
Madde 2-Derneğin amacı; Türkiye’de gerek karada, gerek deniz ve havada her vasıta ile, turizmin gelişmesine çalışmak, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek;
güzel sanatları desteklemektir.
 
Madde 3-Bu amaca varmak için, Derneğin yapacağı işler şunlardır:

a) Türkiye’ye gelen turistlerin kolay ve rahat gezmeleri ve konaklamaları için elverişli şartların ve ortamın hazırlanmasına yardım etmek. Yolların taşıtların ve turistik otellerin
gelişmeleri için girişimlerde bulunmak ve bunların durumları hakkında seyahat edeceklere bilği vermek,
 
b) İdare makamları ile temasta bulunarak, turizm konusundaki, ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak;
 
c) Yol haritaları yapmak ve yollara Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerle ortaklaşa, uluslar arası yol işaretleri koymak,
 
d) Gümrük kapılarında, iskele ve limanlarda, uçak ve helikopter terminallerinde ve gerek görülen diğer yerlerde Kuruma ait özel tipte inşa edilecek binalarda, turistlere yol ve rehberlik hizmeti sunmak,
 
e) Yol ve trafik ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmak, ana otoyollar boyunca Kurumumuz adına ve tarihi geçmişine uygun olarak inşa edilecek tesislerde dinlenme, barınma haberleşme, zaruri ihtiyaçların teminini sağlamak; otopark, çekici, vs..gibi ihtiyaçları karşılamak, gemi uçak ve helikopterlerle ulaşım ve turistik taşımacılık hizmetleri, araç kiralama hizmeti amacıyla mevzuatta belirlenmiş şartlara uygun şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak.
 
f) Turist rehberliği mesleğinin düzenlenmesine ve gelişmesine yardım etmek, bu amaçla eğitim yapan kuruluşlara destek olmak; okul, kurs açmak; devlet okul ve üniversitelerine destek olmak.
 
g) Kaza ve benzeri olağanüstü hallerde, yabancı Turing kulüpleriyle mütekabiliyet esasına öncelik vermek koşuluyla, her türlü yardım, kurtarma ve çekici hizmetleri yapmak,
 
h) Simulator ve gerekli teknik ekipmanlarla trafik ve sürücü eğitimine katkı sağlamak ve ileri eğitimler düzenlemek,
 
i) Otomobil yarışları, rallileri düzenlemek ve bu gibi uluslar arası konkurların organizasyona katılmak; nostaljik otomobiller sergilemek ve gösteri gezileri tertiplemek,
 
j) Turizm ve trafik ile ilgili olarak bütün ulusal ve uluslar arası sanat, spor, kampçılık, dağcılık, öğrenci ve izci kuruluşları ile ilişkiler kurmak,
 
k) Turizm, eğitim, kültür, otomobil konularında fotoğraf ve film yarışmaları açmak sergiler düzenlemek,
 
l) Üyelerimize veya diğer kişi ve kuruluşlara turistik, bilimsel, kültürel ve sanatsal amaçlarla Türkiye içinde ve dışında geziler, gösteriler, seminerler, konferanslar ve konserler düzenlemek,
 
m) Medeniyetimizin kalıcı belgeleri olan anıtların, arkeolojik eserlerin ve tabii güzelliklerin korunmasına ve değerlendirilmesine çalışmak; kültür ve medeniyet birikimimize aykırı, estetik ve güzelliklerimizi bozan yapı ve kalıntıların giderilmesi için teşebbüs ve yayında bulunmak, kamuoyunu bilgilendirici sivil toplum çalışmaları düzenlemek.
 
n) Tarihi kentlerin; kaplıca, dinlenme yeri ve plajlarla diğer turistik bölgelerin, şehirlerimizin sosyal ve mimari dokusunun korunmasına, imarına ve gelişmesine çalışmak. Bu amaçla, yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek her türlü teşviklerden yararlanmak,
 
o) Ülkemizin bilim, kültür ve sanat varlığının korunması ve değerlendirilmesine çalışmak; bilim, eğitim, spor, kültür ve sanat alanında faaliyet yapan kişi ve kuruluşlara yardım yapmak, katkıda bulunmak, burs vermek, ödüller tesis etmek, okul, kurs, enstitü açmak; üniversite kurmak, bunun için gerekli vakıfları, ticaret şirketleri kurmak.
 
p) Uluslar arası anlaşmalarda veya mevzuatımızda belirlenen, taşıt araçları ile yapılacak uluslar arası yolculukların veya yabancılara ait araçların ülkemizde geçici ithalat rejimine tabi kullanımı için gerekli olan belgeleri vermek ve  gümrük idaresine  garanti üstlenmek, lehdarı idari makamlar olan kefalet belgeleri vermek
 
r) Bilim, Kültür, Eğitim, Spor, Turizm alanlarında faaliyet gösterecek işletme ve tesisler açmak ve işletmek, kiraya vermek, işlettirmek.
 
s) Amaçlarımız doğrultusunda broşürler, afişler, kitaplar, filmler, albümler bastırmak ve dağıtmak; film, VCD,DVD ve bunun gibi araçlarla yayın yapmak; internet ağı üzerinde ve taşınabilir cihazlar üzerinde yayın yapmak, bu alanlarda kurulu sosyal medya ağlarında yayın yapmak;

t) Faaliyet konularında Türkçe ve yabancı dillerde Kuruma mahsus dergi yayınlamak,

u) Bu faaliyetlere destek olmak üzere, yasaların izin verdiği ölçüde ticari iştirakler kurmak ve sigorta acenteliğini yapmak.
 
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir; benzer amaçlı diğer dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile geçici nitelikte platform oluşturabilir.

Dernek Üyeliği
 
Madde 4-Dernek üyeliği, asıl üyelik  ve onur üyeliği olmak üzere iki türdür
 
Medeni hakları kullanmaya ehil ve reşit gerçek kişilerle tüzel kişiler, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun aradığı nitelikleri haiz olmak koşuluyla Derneğe üye olabilirler. Üyeliğe başvuranların üyelik formunu imzalamaları, Dernek Tüzüğünü kabul etmeleri ve yıllık aidatlarını ödemeleri şarttır. Müracaatçıyı teklif eden Dernek mensupları varsa bu referans da formda belirtilir.
 
Yönetim Kurulu yapılacak incelemeden sonra, üyeliğe kabul yada red konusunda karar verir. Üyelik müracaatları bir ay içinde cevaplandırılır. Bu kararlar kesin olup gerekçe gösterilmesi istenemez.
 
Üyeliğe kabul edilenler Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptirler.
 
Onur Üyeliği
 
Madde 5-Onur üyeliği, Kuruma maddi ya da manevi olarak büyük destekte bulunan, kişiliği ve  kariyeriyle toplumda  saygı duyulan Türk ve yabancı uyruklu şahsiyetlere, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Onur üyeleri Genel Kurula katılabilir, söz alabilirler. Ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler.

İstedikleri takdirde aidat verebilirler.

Derneğin amaçlarına hizmet ve yardımda bulunan özel veya  resmi kurum ve kuruluşlara, aynı yöntemle onur belgesi verilebilir.

Oy Hakkı
 
Madde 6-Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat kullanılır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, o kuruluşun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
 
Madde 7-Her Üye ayrılmak arzusunu Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman Dernekten çıkabilir. Bu istifa, bir karar ve onaya bağlı değildir. Tüzük gereğince doğmuş aidat borçlarının ödenmesi gereklidir.
 
Yıllık aidatını 3 yıl ödemeyen ve yazılı hatırlatmaya rağmen de bu borcunu yerine getirmeyen üyenin kaydı, Yönetim kurulu kararı ile silinir. Yazılı hatırlatma üyenin Kuruma bildirdiği adrese yapılır.
 
Üyeler,
 
a) Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek,
b) Şeref ve haysiyet kırıcı davranışları olmak,
c) Derneğin çalışmalarını zorlaştırmak, itibarını zedeleyici, ya da Derneğe maddi veya manevi zarar verici davranışlarda bulunmak,
d) Yasalarla tanınan yetkileri, sırf derneğin çalışmalarını baltalamak,yada şahsi çıkar gözetmek amacıyla açıkça kötüye kullanmak, hallerinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 
Üye hakkındaki bu hallerin incelemesinin yapılması için; üye,ihbar ve başvuru üzerine ya da re'sen Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna gönderilir. Onur Kurulu değerlendirme yapmadan önce üyenin yazılı savunmasını ister.
 
Yönetim Kurulunun “Çıkarma kararı” tebliğ ile yürürlüğe girer. Tebligat üyenin Kurumda bildirilen adresine yapılır. Tebligatın bu adrese yapılamaması halinde Tebligat Kanunu 21.maddesi  hükmüne  göre tebligat yapılır. İhracına karar verilen üye, tebliğ ten itibaren 30 gün içinde karara karşı Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz konusu, Genel Kurul’un ilk toplantı gündemine alınır. Genel Kurulca verilecek karar -yargı yolu dışında- kesindir.


Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.
 
Aidat
 
Madde 8-Üye aidatı yılda 50 Türk lirasıdır. Aidat her yıl Ocak ayı içinde ödenir. Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Giriş aidatı yoktur.

Kurumsal amaca matuf yayınlar ve objeler üyelere ve Derneğin amaçları ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara maddi imkanlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca bedelsiz olarak da dağıtılabilir.
 
III- ORGANLAR
 
Madde 9-Derneğin organları Genel Kurul,Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kuruludur.
 
Genel Kurul - Yetkileri
 
Madde 10-Genel Kurul,Dernek asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile belirtilen hakları kullanır ve görevleri yapar. Bütün üyeler ve teşkilat, Genel Kurul Kararlarına uymaya mecburdur. Bu kararları Yönetim Kurulu uygular.
 
Genel Kurul özellikle şu hususlarda karar vermeye yetkili ve görevlidir.
 
a) Yönetim Kurulu, Denetim, Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini ve bunların yedeklerini kendi asıl üyeleri arasından seçmek,
 
b) Organların başkan ve üyelerini seçim süreleri içinde bu görevlerinden almak,
 
c) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun geçmiş yıla/yıllara ait raporlarını ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak, Yönetim Kurulunun aklanmasını (ibrasını) oylamak,
 
d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yeni yıl bütçelerini inceleyip karara bağlamak
 
e ) Onur üyeliği tevcih etmek,
 
f) Yönetim Kurulunca alınan dernekten üye çıkarılması kararlarına itiraz halinde kesin karara bağlamak,
 
g) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar almak ve  Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Zaruri organların başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı, harcırah vb. miktarları ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını kararlaştırmak,
 
İ) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,
 
J) Derneği Feshetmek,
 
k) Medeni Kanunda, Dernekler Kanununda, ve bu Tüzük’te Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 
I) Yönetim Kurulunun, Genel Kurulun onayını almak gereğini duyduğu hususlarda karar vermek,
 
m) Faaliyet konularında şirket ya da yeni iktisadi işletme kurulmasında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 
n) Ulusal ve uluslar arası dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olma yetkisi vermek,
 
o) Dernek mal varlığının 1/10 unu aşan miktarlar için borçlanmaya karar vermek,
 
Toplantı Zamanı-Çağrı
 
Madde 11–Genel Kurul 3 yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.
 
Çağrı

Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu belli bir konu için olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Ayrıca,Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin 1/5 inin  yazılı olarak istemesi halinde, Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından  olağanüstü toplantıya çağrılır.
 
Seçilmiş bir Yönetim Kurulunun görev süresi içinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üyeye düşmesi ve atanacak yedek üye kalmaması halinde veya 3 kişilik Denetim Kurulunun ve yedeklerinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda,
 
Genel Kurulun 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılması zorunludur.
 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyerleden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Gündem

Genel Kurulun gündemini Yönetim Kurulu hazırlar. Genel Kurula katılma hakkı olan Üyelerden 1/5’inin gündeme alınmasını istedikleri konular, 1 Mart’a kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazı ile bildirilmeleri halinde gündeme alınır. Genel Kurul toplantısı sırasında gündemin görüşülmesine geçilmeden önce hazır üyelerin 1/10’unun gündeme alınmasını istedikleri hususlar da, gündeme konur.
 
Çağrı Usulü

Genel Kurulun toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilir. Bildirim, Kurum merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmek veya üyelerin bildirdikleri elektronik posta adreslerine yazılmak veya mobil iletişim cihazı numarasına mesaj göndermek veya Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle yapılabilir. Bildirimde, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan bildirim usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz. Toplantı resmi makama, Kurum tüzüğüne göre toplantıya katılmaya hak kazanan üyelerin listesi eklenerek, yazı ile bildirilir.
 
Katılma-Oy Hakkı-Nisaplar-Toplantı Usulü
 
Madde 12-Genel Kurula, geçmiş yıllar ile beraber o yılın da üye aidatını ödemiş olan üyeler katılabilir.

Herhangi bir nedenle hakkında Onur Kuruluna başvuruda bulunulmuş olan üye, hakkındaki başvuru sonuçlandırılmadıkça Genel Kurula katılamaz. Hakkındaki başvuru sonuçlandırılmış ve fakat karara itiraz edilmiş ise sadece karara itirazın gündeme alınacağı genel kurula katılamaz.

Onur üyeleri, Genel Kurula katılabilirler. Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere birer giriş kartı, önceden veya toplantıya giriş sırasında verilir. Yönetim Kurulunca Genel Kurula girişte bir imza cetveli tutulur.
 
Oy hakkı

Genel Kurula katılma hakkı bulunan bir üyenin oy hakkını kullanabilmesi için, genel kurul çağrısından önce Kuruma üye kabul edilmiş olması gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onur üyeleri, genel kurulda oy kullanamazlar.
 
Nisaplar

Genel Kurul, kesinleşen ve bildirilen gün, saat ve yerde, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kurum Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Karar yeter sayısı, hazır olan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.
 
Açılış

Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya birinci başkan vekili veya ikinci başkan vekili veya bu konu ile görevlendirilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi açar.
 
Divan

Görüşmeleri idare etmek, tutanağı ve kararları yazmak üzere bir Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Bunun Başkanı, Başkan vekilini ve gereği kadar sekreterini, üyelerin içinden ve Yönetim Kurulu ile Müdürlükler görevleri dışından olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı veya açılışta yetki verdiği, Başkan Vekili ya da Yönetim Kurulu üyesi teklif eder. Bu adayların kabul olunmaması halinde hazır bulunan üyeler de teklifte bulunabilirler ve oylar sayılmak suretiyle toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile, Divan seçilir.

Genel Kurul Divan Başkanı, gündemi aynen uygular ve bu tüzük gereğince karar alınmasını ve onayı gerektiren her konuyu, oya sunar.
 
Olağanüstü Nisaplar

Aşağıdaki işler olağanüstü sayılır ve bunların karara bağlanabilmesi için Genel Kurula katılmaya hakkı olan üyelerin 2/3’nin toplantıya gelmesi ve kararların gelen üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması şarttır.
 
a-) Kurum adının veya tüzüğünün değiştirilmesi;

b-) Kurumun feshine karar verilmesi.

c-) Karar tarihindeki Kurum nakit mevcudunun dörtte üçünden fazlasını ifade eden bir alım veya satım veya tasarrufa karar verilebilmesi; Birinci toplantı için nisap hasıl olmadığı takdirde ikinci toplantıda Genel Kurul toplantı nisabı aranmaksızın toplanır. Ancak kararların kabulü için kararların katılanların 2/3 tarafından kabulü şarttır. İlk ilanda nisapsız ikinci toplantının tarihi, yeri ve gündemi ayrıca belirtilir. Fesih konusunda Türk Medeni Kanununun 88. maddesi hükümleri uygulanır.
 
Yönetim Kurulu
 
Madde13-Kurumun yürütme ve temsil organı, Yönetim Kuruludur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç  yıl için gizli oyla seçilen 11 asıl üyeden meydana gelir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu için 11 de yedek üye seçer. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı yapar ve yönetim kurulu üyeleri arasından, bir Başkan, biri birinci ve biri ikinci olmak üzere iki Başkan Vekili seçer.

Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde, çekilme, ağır hastalık, devamsızlık, ölüm veya sair herhangi bir nedenle boşalmalar olursa, yedek üyelerden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılarak sayı tamamlanır. Eşit oy alanlardan, Kurumda üyelik kıdem süresi fazla olan yedek üye, öncelik kazanır kıdem süresinde eşitlik halinde yaşı büyük olan yedek üye çağrılır. Yedek üye boşalmış üyeliğin süresini tamamlar. Sürelerini doldurmuş üyelerin, Genel Kurulca yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu her ay en az bir kez toplanır. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan ya da aynı şekilde mazeretsiz olarak bir yıl içinde beş toplantıya katılmayan üye, devamsız ve çekilmiş sayılır.
 
Yönetim Kurulu’nun Görevleri
 
Madde 14-Yönetim Kurulunun Genel İdare ve temsil yetki ve görevlerinden başka, başlıca görevleri şunlardır.
 
a) Genel Kurulu Tüzüğe göre, olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurula katılamaya hakkı olan üyeleri tespit edip listesini düzenlemek.
 
b) Kurumun geçmiş yıla/yıllara ait faaliyet raporunu ve hesap cetvelini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;
 
c) Gelecek yılın/yılların çalışma plan ve programını yapmak;
 
d) Gelecek çalışma yılına/yıllarına ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak;
 
e) Derneğe asıl üye alınmasına karar vermek.
 
f) Onur üyeliği verilmesi uygun görülenler hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak;
 
g) Tüzüğün gerektirdiği hallerde ilgili üye hakkında inceleme yapılması için Onur Kuruluna başvurmak; Onur Kurulunca yapılan inceleme sonucu önerilen müeyyide hakkında karar vermek,
 
h) Dernek Merkezinde gerektiğinde uzmanlık komisyonları kurmak ve danışma kurulları teşkil etmek;
 
i) İç yönetmelikler yapmak, idari düzenleyici metinler yayınlamak;
 
j) Kurum Merkez teşkilatı (Ana bünye) ile işletmeleri genel olarak yönetmek ve yönetimini gözetim ve denetim altında bulundurmak; işletmelerin verimli çalışması için araştırmalar yapmak, işletmeleri kiraya vermek veya işletme hakkını devretmek.
 
k) Kurum Merkezi dışında işletme büroları ve temsilcilikler açmak; Bir tesisin, büronun yada ünitenin kapatılmasına ya da geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar vermek.
 
l) Ana yatırım kararlarını almak ve büyük onarım kararlarını vermek;
 
m) İdari ve mali konularda Kurumun ve işletmelerin  imza yetkilileri ve yetki sınırlarını belirlemek; yetki sınırını aşan işler ve harcamaları karara bağlamak,
 
n) Mali tabloları hazırlamak, ana bünyenin ve işletmelerin harcamalarını kontrol etmek, gerektiğinde borçlanmaya karar vermek;
 
o) Kurum ve işletme alacaklarını takip ve bunların tahsilini kontrol etmek, tahsili fiilen imkansızlaşmış ya da masrafını karşılamayacak kadar cüzi alacakların terkinine karar vermek;
 
ö) Gayri menkul alım ve satımlarına dair Genel Kurulca verilen yetkileri gerektiğinde kullanmak; (Edinilen taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Valiliğine bildirilir).
 
p) İhtiyaç duyulan yer ve hizmetler için kiralama yapmak, sözleşmeler imzalamak; kira akitlerini sona erdirmek,
 
r) Araç ve büyük gereç/ekipman alım ve satımına karar vermek;
 
s) Bireysel ve mutad iadeler dışında, teminatlar üzerinde dernek çıkarları ve amaçları doğrultusunda tasarrufta bulunmak;
 
ş) Gerektiğinde, ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, bütçenin ana kalemleri arasında aktarmalar yapmak;
 
t) Teşkilat şemasında fonksiyon ve kadro değişiklikleri yapmak, personel kadrolarını, unvanlarını ve derecelerini belirlemek, bu kadroları ihdas etmek ve kaldırmak.
 
u) Kurum ve iktisadi işletme çalışanlarını  işe almak veya işlerine son vermek, işletme Müdürlerinin görev ve yerlerini değiştirmek (daha alt düzeydeki personelin yer ve görev değişikliği, ilgisine göre İşletme Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun Başkanın onayı ile yapılır);
 
ü) Personelin kadro ve derece cetveline göre maaş, zam ve ikramiye miktarlarını, yolluk ve gündeliklerini tayin etmek;
 
v) Triptik İşletmesince verilen belge ve karnelerin bedellerini tespit etmek; sigortalama işlemlerine karar vermek;
 
y) 2. inci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere, 3. maddede yazılı çalışmaları yapmak; kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak;
 
z) Resmi Kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile süreklilik gösteren ilişkiler kurmak (süreklilik göstermeyen ilişkiler Başkan tarafından ya da düzeyine göre onun talimatıyla görevliler tarafından yürütülür;
 
Kurumun Temsili ve Yönetim Kurulu Toplantısı Usulü
 
Madde 15-Her türlü temsil ve yürütme işlemi ile mali açıdan  Kurumu borç altına sokan işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Bu temsil ve borç altına sokucu işlem  görev ve yetkisi; Kurul adına Başkan veya  1.Başkan Vekili veya 2.Başkan Vekilinin münferiden atacakları imza ile kullanılır.

Yönetim Kurulu başkanı, Kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder ve davet yazılarında bu gündemi üyelere bildirir; toplantıyı idare eder, gündeme eklemek ihtiyacı duyduğu konuları ayrıca dile getirir; Başkan Vekilleri, Başkanın yokluğunda ona dereceleri itibariyle vekalet eder.

Başkanlığın boşalması halinde, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar yine Başkan Vekillerince dereceleri sırasıyla vekalet edilir ve bu toplantıda Başkan seçimi yapılır.

Başkan Vekilleri de bulunmadığı takdirde, yine ilk toplantıya kadar Kurum üyeliği en kıdemli olan üye, Başkanlığa vekalet eder.
Yönetim Kurulu üye sayısının basit çoğunluğu ile toplanır, katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
 
Denetim Kurulu
 
Madde 16-Genel Kurul, asıl üyeler arasında üç yıl için, üç kişilik bir Denetim Kurulu ve aynı sayıda yedeklerini seçer. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını tayin eder. Yönetim Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin kan ve kayın hısımı olan üyeler,denetçi seçilemez.
 
Denetim Kurulu;
 
a). Derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter ve hesap kayıtlarının mevzuatı ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını her yıl denetler.
 
b). Dernekler Kanunu hükümlerine göre Kurumun ana bünye işletmelerinin bütün gelir ve gider kalemleriyle bunların dayandığı belgeleri inceler ve düşüncelerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.
 
c). Kurumun yıllık faaliyeti ile hesapları üzerindeki tetkik sonuçlarına ait raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığına verir (Yönetim Kurulu, her yıl 31 Ocak’a kadar bilançoyu Denetim Kurulu’nun tetkikine sunar).
 
d). Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu Denetim Kurulunun toplantı çağrısındaki gündeme uygun olarak 30 gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantı çağrısını yerine getirmez ise, Kurum üyelerinden her hangi biri Kurum Merkezindeki
Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak suretiyle toplantıyı yapmak üzere 3 kişi tayinini talep edebilir.
Denetim Kurulu en az yılda iki defa toplanır.Toplantı yeri Dernek merkezidir. Kararlar en az iki üyenin oyu ile alınır.
Muhalif üye varsa,karar veya rapora gerekçeli karşı oyunu yazar.
 
Onur Kurulu
 
Madde 17-Genel Kurulca, asıl üyeler arasında üç yıl için üç asıl üç yedek üyeli bir Onur Kurulu oluşturur. Bu kurula üye seçilebilmek için Dernekte en az üç yıldan beri asıl üye bulunmak zorunludur. Onur Kurulu,Yönetim Kurulu tarafından inceleme için gönderilen üyenin gönderilmesine sebep davranış ve işlemlerinin, Tüzüğün  7. madde gereğince üyelikten çıkarma sebebi sayılan hallerden olup olmadığını  inceler ve rapor halinde  Yönetim Kurulu’na sunar. Eğer üyenin şikayete sebep davranış ve işlemlerinin varlığına karar verir ise, uygulanacak yaptırım konusunda tavsiyede bulunabilir.
Onur Kurulu kendi içinden bir başkan seçer ve asıl üyeliklerinde boşalmalar olduğu takdirde bunu yedek üyeleri ile kendisi tamamlar. Karar yeter sayısı ikidir. Muhalif üye varsa gerekçesini karara yazar.
 
Komisyonlar
 
Madde 18-Derneğin faaliyet ve ilgi alanında bulunan Kültür,Sanat, Mimari, Restarasyon, Trafik, Gümrük, Otomobilizim, Turizm, Yayın, İstanbul ve Şehircilik,ve Hukuk gibi konularda en az beş ve en çok 15’er üyeden komisyonlar kurulabilir.
Üyeler kendi ararlarında bir başkan seçerek, derneğe yardım edici toplantı ve çalışmalar yaparlar. Bu yolla kurumun işleyişi, daha katılımcı hale getirilir. Bu çalışma sonuçları Yönetim Kurulu’na verilir. Çalışmalar gerekirse Yönetim Kurulu ile birlikte de yürütülebilir.
 
Dernek ve İşletmeler
 
Teşkilat ve İşletmeler
 
Madde 19-Dernek, amacına ulaşabilmek için, yönetim kurulu kararı ile  ana bünyesinde  müdürlükler  tesis edebilir ve iktisadi  işletmeler   ile  şirketler  kurabilir.
 
IV-MALİ HÜKÜMLER
 
Gelir Kaynakları
 
Madde 20-Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a.Üye Aidatı;
b. Kurumca tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,spor, yarışma, konferans, sergi,gezi,gösteri,ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler;
c. Kurumun mal varlığı gelirleri ve faizler,
d. Kurulan ticari işletmelerinin gelirleri;
e. Yayın gelirleri;
f. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar;
g. Uluslar arası anlaşmalar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve sair yetkili merci kararları ile Kuruma bırakılmış hizmetlerin görülmesi nedeniyle sağlanan her nevi gelirler;
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.Banka dekont veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. Gelirleri toplayacak kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir ve adlarına yetki belgesi düzenlenir.
 
BORÇLANMA USULLERİ
 
Madde 21–Kurumun borç altına sokulabilmesi yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.  Yönetim Kurulu bu yetkisini  Başkan, veya 1.Başkan Vekili veya 2.Başkan Vekilinin   münferiden atacakları imza ile kullanır.
 
Merkez Teşkilatı ve Ticari İşletmelerin Tahsilat ve Harcamaları
 
Madde 22–Genel harcama yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir. İşletmeler,Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi harcama ve tahsilatlarını yapar  muhasebelerini tutarlar.
Kurum Merkez ve işletmelerin,rutin faaliyet giderleri ile ilgili olan harcamalar; maaşlar, diğer personel giderleri SGK ve benzeri, pirim ödemeleri, vergiler,harç,damga ve resimler,basılı kağıt karne,ve diğer kıymetli evrak alımları, mutat malzeme alımları, su elektrik, kırtasiye yakıt, taşıt gideri gibi sabit giderler ile  küçük onarımlar ve sair cari harcamaların, Ana Bünye ve İşletmeler Merkezinde İdari işler müdürü, Muhasebe Müdürü, satın alma müdürü; İşletmelerde ilgili Müdür ve Muhasebecisi ayrıca varsa satın alma Müdürü, teknik işlerde ilgili idari işler ya da Teknik işler Müdürü tarafından, kendi sorumlulukları altında yapılabileceği, bu harcamaların yapılma usulü ile imza yetkileri Yönetim Kurulunca kararlaştırılabilir, ilgili birim ve işletmelerin yaptığı harcamalar Yönetim Kurulu’nun  bilgisine sunulur. Harcamaların yapılması konusunda Yönetim Kurulu mutat harcamalar hususunda  karar almaz ise, tüm harcamalarda yetki Yönetim Kurulu ve yetki verdiği üyelerdedir.
 
Mutad faaliyet ve cari harcamalar dışında da Dernek amaçlarına uygun olmak ve bütçe içinde kalmak şartıyla Başkana, Müdürlere Yönetim Kurulunca belli miktarlara kadar harcama yetkisi verilebilir.
 
Bu limitleri aşan harcamalarla,her miktarda mutad ve cari harcamalar dışındaki harcamalar için Yönetim Kurulunun kararı alınır.Harcaması süreklilik gösteren ya da anında yapılması gereken,küçük meblağlar için tesis veya büro müdürlerine avans verilebilir.
 
 
Defter ve Belgelerin Tutulması
 
Madde 23-Merkez Teşkilatı İşletmeler ve Ortaklıklar, fatura ve makbuzları Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenler.Yasa gereği tutulan defterlerden başka, iç yönetmeliklerinde belirlenecek yardımcı defteri de tutarlar.
 
Defterlerin doğru ve usule uygun olarak tutulması, ilgili müdür sorumluluğundadır. Defter ve belgeler, merkezde ya da işletme ortaklıkta, usule uygun şekilde saklanır.
 
Belgelerin saklanma süreleri konusunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir..
 
Harcama Esasları
 
Madde 24-Sabit tarifeye bağlı ve cari giderlerle tek imza yetkisindeki limitli rakamlar dışındaki bütün harcamalarda;
 
a.) İşin plan ve programa dahil oluşu,
b.) İhtiyaç raporu,
c.) Projenin varlığı,
d.) Piyasa araştırması ve en az üç teklif alınması,
e.) Bütçenin müsait bulunması,
f.) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu,
g.) Hak ediş raporu:
h.) Gayri menkul alımlarında ekspertiz yaptırılması hususları gözetilir.
 
Turistik işletmenin mutat faaliyetlerine giren malzeme alımları, Satın Alma Yönetmeliği’ne göre yapılır.
 
V-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
 
Madde 25-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Her mali yıl sonunda Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşuna denetlettirilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Madde 26-Kurumun hesap işleri 1 OCAK tarihinden başlayarak, 31Aralık’ta kapatılmak suretiyle düzenlenir. Bu devre içinde bütçeye göre gelir ve gider hesapları,en geç Mart ayı başına kadar bağlanır. Bu hesap,Kurum Ana bünyesi için, Merkez Hesap İşleri Müdürü , İşletmeler için, İşletme Müdürlüleri ve Yönetim Kurulunca imzalanır.
 
VI –SON HÜKÜMLER


Fesih

Madde 27–Kurumun fesih kararı, ancak şu durumlarda verilebilir:
 
a-) Amacın gerçekleşmesinin imkansızlaşması;
b-) Gelirin kalmaması ve yeni kaynakların bulunamayacağının son üç yılın hesap durumuna göre kesinlikle belli olması.
 
Fesih kararını, Genel Kurul, Türk Medeni Kanununun 88.maddesine göre verir. Tasfiye işleri, Genel Kurulca seçilecek üç kişilik bir heyetçe ve Dernekler Kanununun 15.maddesine göre yürütülür.
 
Kurumun borçları ödendikten sonra kalan parası ve malları, Hazineye devredilir.

crosschevron-down