Haber / Duyuru

ERTELENEN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI DUYURUSU

HAZİRAN 10, 2019

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ERTELENEN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI DUYURUSU


Derneğimiz olağan genel kurulunun 30.4.2019 tarihinde toplanmasına, toplantı yeter sayısı
sağlanamaz ise ikinci toplantının 23.6.2019 tarihinde yapılması yönetim kurulumuzun 13.4.2019 tarih
ve 7.toplantısında karar alınmış ve ilanlar yapılmıştır. 30.04.2019 günü toplantı yeter sayısı
sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
Derneğimiz olağan genel kurulunun ikinci toplantısının 23.06.2019 yapılması kararlaştırılmış
ise de; Yüksek Seçim Kurulu’nun 2 019/4219 sayılı kararı ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23.06.2019 tarihinde yenilenmesine
karar verilmiştir. Bu sebeple, olağan genel kurul toplantımızın Dernekler Yönetmeliği’nin 14/2
maddesine göre “geri bırakılmasına” (ertelenmesine); bu durum ile geri bırakılan ikinci toplantının
yapılacağı yeni tarihin tekrar ilan edileceğinin; toplantı ilanının yapıldığı gazete ve www.turing.org.tr
web sitesinden üyelerimize duyurulmasına; oy birliğiyle karar verilmiş ve duyurular yapılmıştır.
Derneğimiz geri bırakılan (ertelenen) olağan genel kurulunun ikinci toplantısının
30 HAZİRAN 2019 günü, 13’de aşağıdaki gündemle, İ stanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı Rumeli Üst Kat Salonu- Gümüş Cad. no:4 Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına;
toplantı ikinci toplantı olduğundan çoğunluk aranmaksızın toplantının yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM
1. Açılış konuşması ve Genel Kurul divan heyetinin seçimi,
2. Divan heyetine tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların okunması,
4. 2016 yılı denetim kurulu raporunun okunması,
5. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporlar ile denetim kurulu raporu hakkında
görüşme yapılması ve yönetim kurulunun ibrası hususunun oya sunulması,
6. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların okunması,
7. 2017 yılı denetim kurulu raporunun okunması,
8. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporlar ile denetim kurulu raporu hakkında
görüşme yapılması ve yönetim kurulunun ibrası hususunun oya sunulması,
9. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların okunması,
10. 2018 yılı denetim kurulu raporunun okunması,
11. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporlar ile denetim kurulu raporu hakkında
görüşme yapılması ve yönetim kurulunun ibrası hususunun oya sunulması,
12. 2019-2020-2021 yılları bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun seçimi
14. Kurumumuz adına taşınmaz satın alma, yapılacak bağışları kabul ve tapuya Dernek adına
tescil, kazanım sebebi her ne olursa olsun Kurumumuz lehine taşınmaz edinme ile Kurumumuz
mülkiyetindeki taşınmazların satışı hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun
görüşülmesi ve oya sunulması
15. Kurumumuz amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletme veya şirket kurulması veya
kurulmuş bulunan şirketlerden pay alınması, sermaye konması, sermaye artışlarına katılma veya
paydaşı olduğumuz şirketlerdeki paylarımızın satışı konularında Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması
16. Derneğimizin davacısı veya davalısı olduğu veya olacağı açılacak, derdest veya sona ermiş,
kesinleşmiş davalarda Yönetim Kuruluna davayı kabul, sulh, feragat veya temyizden feragat
veya kabul yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması;
17. Temenniler
18. Kapanış