Dünden Bugüne Tarihi İstanbul Çarşıları

TTOK, kurulduğu ilk günden itibaren yayın çalışmalarına ziyadesiyle ehemmiyet vermiş, hemen her konuda özellikle yurdumuzun ve İstanbul’umuzun tanınmasına yardımcı olacak telif eserleri eğitim-kültür dünyamıza kazandırmıştır. Kurumumuz tarafından telif edilen  Dünden Bugüne Tarihi İstanbul Çarşıları ‘da bahsi geçen amaca hizmet eden yayınlarımız arasındadır.

Bu eserde, geleneksel çarşı kültürünün vazgeçilmez ögelerini teşkil eden han, bedesten, arasta ve çarşı kavramlarının üzerinde durularak, İslam ve Türk kültüründe çarşı-pazar hayatının gelişimi incelenerek İstanbul’un fethinden sonra şehrin iki yakasında tesis edilen Tarihi İstanbul Çarşılarından 37 tanesi ele alınmıştır.

Geçmişten günümüze bir şehri var eden, şehre hayat veren ve şehrin kalbinin attığı merkezler olan çarşılar hem ticaretin yapıldığı hem de toplumun tüm kesiminin bir arada zaman geçirdiği toplumsal etkileşimin başlıca merkezlerinden birisi olmuştur.

Kitabımızın Geleneksel Çarşı Yapılarında Genel Tanımlar bölümünde han, bedesten gibi terminolojik terimler açıklanmaya çalışılmış, İslam Kültüründe Çarşı kısmında ise İslam öncesi Arap coğrafyası ile İran-Afganistan coğrafyasındaki pazarlar ve Fatımiler Devri pazarları hakkında bilgiler verilmiştir.

Türk Kültüründe Çarşı bölümündeyse Selçuklu, Eyyubi ve Memlukî devletlerinde pazarlara değinilirken Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın eğitim faaliyetleri ile Osmanlı Ahilik teşkilatından bahsedilmiştir.

Osmanlıda Ticaret ve İstanbul Çarşıları bölümünde de İstanbul çarşı-pazar hayatına dair birtakım uygulamalar, çarşıların temizliği, güvenliği gibi konulara yer verilirken Sanat Tarihi Açısından İstanbul Çarşılarının Değerlendirilmesi bölümünde çarşılar bilimsel bir tahlile tabi tutulmuştur.

Kitabın ana bölümünü oluşturan Tarihi İstanbul Çarşıları kısmında ise araştırmacılara İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında yer alan 37 Tarihi çarşının, yer aldığı semtteki konumu, kuruluşundan itibaren tarihi süreç içerisinde geçirdiği evreler ile son durumu, bahse mevzu olan çarşı ile ilgili diğer kaynaklarda yer alan bilgilerin sunulması ve birbiriyle mukayesesine yer verilerek çarşıların arşivlenmiş ve güncel fotoğrafları paylaşılmıştır.

TTOK, İstanbul’un asırlar öncesine uzanan tarihi yanında mimari değerlerine, kültürel, toplumsal ve sosyo-ekonomik hayatına da ışık tutarak, kaynak niteliği taşıyacağını düşündüğümüz bu eseri, değerli okuyucularımızın ve araştırmacıların istifadesine sunmaktadır.

Kitap için tıklayınız.